.: ساوا تولید کننده انواع سازه های پارچه ای :.

مسائل ایمنی، زیبایی شناسی، عملکرد و ملاحظات محل در طول زمان از جمله متغیرهایی است که در هنگام نصب مورد توجه می‌باشد