.: ساوا تولید کننده انواع سازه های پارچه ای :.

سایبان برقی فروشگاه

سایبان مغازه از عوامل موثر در دکوراسیون خارجی مغازه به شمار می‌رود. ما در این جا به اختصار در مورد آن توضیح می‌دهیم:

نقش زیادی در خنکی هوای مغازه داشته به همین دلیل از فساد مواد در آنجا جلوگیری می‌کند. در تابستان برای جلوگیری از تابش آفتاب و در زمستان برای جلوگیری از ورود باران و برف به داخل مغازه نصب می‌شود.

هنگامی که مغازه ‌ای سایبان ندارد دمای آن بالا بوده و تحمل این دما امکان پذیر نخواهد بود و باید برای آن اقدام به ساخت سایبان مغازه کرد.

سایبان مغازه از عوامل موثر در دکوراسیون خارجی مغازه به شمار می‌رود. ما در این جا به اختصار در مورد آن توضیح می‌دهیم:

نقش زیادی در خنکی هوای مغازه داشته به همین دلیل از فساد مواد در آنجا جلوگیری می‌کند. در تابستان برای جلوگیری از تابش آفتاب و در زمستان برای جلوگیری از ورود باران و برف به داخل مغازه نصب می‌شود.

هنگامی که مغازه ‌ای سایبان ندارد دمای آن بالا بوده و تحمل این دما امکان پذیر نخواهد بود و باید برای آن اقدام به ساخت سایبان مغازه کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایبان برقی برای فروشگاه
سایبان فروشگاه
سایبان برقی فروشگاه